Vk 39 MariaDB ja Samba

Viikko 39 tuntitehtävä

Mariadb asennus serverille/käyttöönotto

1. ei pystynyt asentamaan sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client, koska ei löytynyt paketteja repositorystä(tietokannasta)

-piti päivittää miten sallia(enabloida) repositoryt. Seuraavilla komennoilla:
sudo add-apt-repository main
sudo add-apt-repository universe
sudo add-apt-repository restricted
sudo add-apt-repository multiverse

2.asennus toimii nyt sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client

-tämän jälkeen komennoilla voidaan hallita mitä mariadb tekee kun buuttaa serverin, käytin tästä enablea.
– sudo systemctl stop mariadb.service
sudo systemctl start mariadb.service
sudo systemctl enable mariadb.service

3.Turvataan mariadb luomalla root salasana

-sudo mysql_secure_installation, jonka jälkeen tulee kysymykset

Enter current password for root (enter for none): Just press the Enter
Set root password? [Y/n]: Y
New password: master
Re-enter new password: master
Remove anonymous users? [Y/n]: Y
Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
Remove test database and access to it? [Y/n]: Y
Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

-tämän jälkeen pitää käynnistää mariadb uudestaan komennolla

-sudo systemctl restart mariadb.service

4. Mariadb:n käyttö

-sisään kirjautuminen, sudo mysql -u root -p
-laita asettamasi salasana

Luodaan uusi database “hats”

-MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE hats;
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
-MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON hats.* TO hats@localhost IDENTIFIED BY ‘d–e73%_29tHisIsNotMyRealPassword’;
-Tämä luo hats tietokannalle salasanan tHisIsNotMyRealPassword

-Luodaan relaatiota
-MariaDB [(none)]> USE hats;
MariaDB [hats]> CREATE TABLE hats (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
name VARCHAR(1024), price FLOAT);
MariaDB [hats]> SHOW TABLES;
+———————+
| Tables_in_hats |
+———————+
| hats |
+———————+
MariaDB [hats]> SELECT * FROM hats;
Empty set (0.00 sec)
-syötetään tietoa
MariaDB [hats]> INSERT INTO hats(name, price) VALUES (“Ninja hood”, 104.3);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
MariaDB [hats]> SELECT * FROM hats;
+—-+—————+———+
| id | name | price |
+—-+—————+———+
| 1 | Ninja hood | 104.3 |
+—-+—————-+——–+
1 row in set (0.00 sec)
MariaDB [hats]> INSERT INTO hats(name, price) VALUES (“Space helmet”, 10400.3);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

-tarkistetaan taulut

MariaDB [hats]> SELECT * FROM hats;
+—-+——————+————-+
| id | name | price |
+—-+——————+————-+
| 1 | Ninja hood | 104.3 |
| 2 | Space helmet | 10400.3 |
+—-+——————.+————–+
2 rows in set (0.00 sec)

 

SAMBA

sudo apt list installed | grep samba , tällä ehkä pitäisi löytyä..

sudo apt install samba (asennus serverille/desktop)

-tarkista whereis samba- komennolla
– samba: /usr/sbin/samba /usr/lib/samba /etc/samba /usr/share/samba /usr/share/man/man7/samba.7.gz /usr/share/man/man8/samba.8.gz

Desktopissa:

Luodaan jaettava kansio terminaalissa

-mkdir /home/otso/sambashare/

lisätään sudo nano /etc/samba/smb.conf -tiedostoon seuraavat tiedot

-[sambashare]
comment = Samba on Ubuntu
path = /home/otso/sambashare
read only = no
browsable = yes

-tallennetaan nano tiedosta ctrl+o ja exit ctrl+x

asetetaan käyttäjälle salasana

-sudo smbpasswd -a otso
-Laitoin xxxxxxxx (normi desktop-käyttäjäsalasana)

Testattiin windowssin kautta että toimiiko

-tietokonehakemistosta -> map network drive

\\172.28.171.179\sambashare (ip on koulun koneen ip)

->näkyy kansio

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s